پیاده روی متحرک

پیاده روی متحرک

رمپ یا پیاده روی متحرک وسیله ای جهت انتقال افراد در سطوح هم تراز یا با اختلاف ارتفاع کم می باشد که در فرودگاه ها ، فروشگاه ، پایانه مسافری ، و اماکن دیدنی و زیارتی کاربرد دارد.
زاویه شیب آن حداکثر ۱۲ درجه نسبت به افق می باشد.
محاسبه ظرفیت جابجایی افراد در رمپ به صورت ct=3600*v*k/0.4  که در آن k  در صورتیکه عرص پیاده رو ۱٫۲۰ باشد برابر ۲٫۵ است.
سرعت نامی پیاده رو متحرک در ورودی و خروجی حداکثر ۰٫۷۵ متر بر ثانیه است.
تحت شرایط خاصی سرعت نامی پیاده روی متحرک به ۰٫۹ افزایش می یابد که در این صورت نباید عرض پیاده رو متحرک از ۱٫۱۰ افزایش یابد.
در صورتیکه زاویه شیب بیشتر از ۶ درجه باشد پیاده رو متحرک باید حداقل ۰٫۴ متر را با زاویه کمتر از ۶ درجه طی کند و در صورتیکه سرعت آن ۰٫۹ متر بر ثانیه باشد این فاصله به ۱٫۶ متر افزایش می یابد.